خانه آمار اصفهان، پایگاه ارتقا سواد و فرهنگ آماری

پایگاه‌های الکترونیکی آماری

پایگاه‌های الکترونیکی آماری

  

انجمن آمار ایران

(برای ورود به سایت کلیک نمایید.)

آمار جهانی

(برای ورود به سایت کلیک نمایید.)

 
         

مرکز آمار ایران

(برای ورود به سایت کلیک نمایید.)

سازمان ثبت احوال

(برای ورود به سایت کلیک نمایید.)

 
         

پژوهشکده آمار ایران

(برای ورود به سایت کلیک نمایید.)

سازمان سنجش آموزش کشور

(برای ورود به سایت کلیک )نمایید.

 
         

اداره آمارهای اقتصادی اجتماعی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

(برای ورود به سایت کلیک نمایید.)

     
         

سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان

(معاونت آمار و اطلاعات)

(برای ورود به سایت کلیک نمایید.)

     
         

خانه ریاضیات اصفهان

(برای ورود به سایت کلیک نمایید.)

     
         

سواد آماری

(برای ورود به سایت کلیک نمایید.)