خانه آمار اصفهان، پایگاه ارتقا سواد و فرهنگ آماری

مرکز مشاوره آماری

مرکز مشاوره آماری خانه آمار اصفهان

مرکزی برای بررسی مسائل اقتصادی، اجتماعی و صنعتی کشور با استفاده از علوم آماری و نیز بررسی و ارائه پیشنهاد برای بهبود وضعیت آموزش آمار در جامعه و ارتقاء و بسط دانش و فرهنگ علوم آماری

مركزی برای رفع نیازهای پژوهشی مرتبط با مشكلات و معضلات آماری جامعه بهویژه در بخشهای طرح و توسعه، كنترل كیفیت واحدهای تولیدی و بازرگانی اعم از حقوقی و حقیقی.

ارائه خدمات از جمله نظارت، پژوهش، تحلیل دادهها، مشاوره، مدیریت دادهها، نظرسنجی و اجرای طرحهای تحقیقاتی دانشگاهها، ادارت، سازمانها و صنایع.

همكاری در اجرای طرحهای ملی مراكز آماری ایران، اعم از طرحهای نمونهای و سرشماری، همراه با تحلیل دادهها.