خانه آمار اصفهان، پایگاه ارتقا سواد و فرهنگ آماری

 

آمار راهنمایی به‌سوی ناشناخته‌ها

ویراستاران: فرشته امیرفریار، دکتر رحیم شهلایی، دکتر علی عمیدی، دکتر محمدرضا فقیهی،

دکتر محمدعلی کفایی، گیتی مختاری امیرمجدی، دکتر محمدقاسم وحیدی اصل