خانه آمار اصفهان، پایگاه ارتقا سواد و فرهنگ آماری
سخنرانی آقای دکتر سید محمود طاهری (جدید)

سخنرانی آقای دکتر سید محمود طاهری (جدید)

سخنرانی آقای دکتر سید محمود طاهری

موضوع سخنرانی: هوش چیست و هوشمند کیست؟

زمان:  دوشنبه مورخ 1396/9/20ساعت 14

 

برای دریافت فایل pdf سخنرانی کلیک نمایید.