خانه آمار اصفهان، پایگاه ارتقا سواد و فرهنگ آماری

سمینار کاربرد آمار در تحلیل روندهای قیمتی بورس

توسط آقای سجاد قدیرزاده

چهارشنبه 22 شهریورماه 1396 ساعت 16:30