خانه آمار اصفهان، پایگاه ارتقا سواد و فرهنگ آماری
سخنرانی علمی مشترک خانه ریاضیات و خانه آمار اصفهان (دکتر عباس خلیلی)

سخنرانی علمی مشترک خانه ریاضیات و خانه آمار اصفهان (دکتر عباس خلیلی)

 

سخنرانی علمی مشترک خانه ریاضیات و خانه آمار اصفهان

دکتر عباس خلیلی

با موضوع: خوشه‌بندی بر مبنای مدل و چالش‌های آن

شنبه 10 تیرماه 1396