خانه آمار اصفهان، پایگاه ارتقا سواد و فرهنگ آماری

پایان‌نامه کارشناسی رشته آمار

آشنایی با سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395

استاد راهنما: آقای دکتر نصراله ایران‌پناه

پژوهشگر: پریسا ذاکری