خانه آمار اصفهان، پایگاه ارتقا سواد و فرهنگ آماری
کتب آماری

یک روز با آمار

مؤلف: افشین آشفته

به مناسب روز جهانی آمار

با همکاری انجمن آمار ایران