خانه آمار اصفهان، پایگاه ارتقا سواد و فرهنگ آماری

 

 

فتوای مراجع عظام در سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395