خانه آمار اصفهان، پایگاه ارتقا سواد و فرهنگ آماری

 

فرمان سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395

رئیس‌جمهور حسن روحانی