خانه آمار اصفهان، پایگاه ارتقا سواد و فرهنگ آماری

 

آغاز ثبت نام اينترنتي متقاضيان شركت

در سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1395

 

كليه متقاضيان شركت در سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال ۱۳۹۵ بايد از تاريخ ۹۵/۰۵/۲۳ لغايت ۹۵/۰۶/2۵ به نشاني سامانه ثبت نام الكترونيكي مشاركت در سرشماري به آدرس مندرج در همين صفحه مراجعه و ثبت نام نمايند.

سامانه ثبت نام الكترونيكي مشاركت در سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال ۱۳۹۵