خانه آمار اصفهان، پایگاه ارتقا سواد و فرهنگ آماری

 

خبرنامه انجمن آمار ایران

Iranian Statistical Society 

خبرنامه انجمن آمار ایران بهار 1395 (شماره 90)

خبرنامه انجمن آمار ایران زمستان 1394(شماره 89)

خبرنامه انجمن آمار ایران پاییز 1394 (شماره 88)

خبرنامه انجمن آمار ایران تابستان 1394 (شماره 87)

خبرنامه انجمن آمار ایران بهار 1394 (شماره 86)

 

خبرنامه انجمن آمار ایران زمستان 1393 (شماره 85)

خبرنامه انجمن آمار ایران پاییز 1393 (شماره 84)

خبرنامه انجمن آمار تابستان 1393 (شماره 83)

خبرنامه انجمن آمار ایران بهار 1393  (شماره 82)

 

خبرنامه انجمن آمار ایران زمستان 1392 (شماره 81)

خبرنامه انجمن آمار ایران پاییز 1392 (شماره 80)

خبرنامه انجمن آمار ایران تابستان 1392 (شماره 79)

خبرنامه انجمن آمار ایران بهار 1392 (شماره 78)